Egzaminy

Od 2 września 2013 roku wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu wprowadził nową usługę – symulacja egzaminu teoretycznego.

Każdy kandydat na kierowcę, który ma ustalony termin egzaminu w WORD Tarnobrzeg może skorzystać z bezpłatnej usługi polegającej na możliwości poddania się próbnemu egzaminowi teoretycznemu, która ma na celu zapoznanie się kandydata na kierowcę z zasadami działania sprzętu i programu egzaminacyjnego. Symulacja odbywa się w obecności pracownika WORD w dni robocze od godziny 8:00 do 16:00 w odstępach 30 minutowych. Aby skorzystać z usługi należy dokonać wcześniejszej rejestracji w Biurze Obsługi Klienta.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu ul. Sikorskiego 86A, 39-400 Tarnobrzeg, Biuro Obsługi Klienta - telefon 15 822 63 80 oraz Wydział Szkoleń i Promocji – telefon 15 823 65 05 od poniedziałku do piątku w godziny 7:30 do 15:30.

Cennik opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego

Nr konta: 59 1020 4913 0000 9902 0010 1774 

 

Wpłat za egzaminy należy dokonywać na konto:

L.p.

Kat. prawa jazdy

Cena za egzamin teoretyczny

Cena za egzamin praktyczny

1.

AM, A1, A2, A, B

50 zł

200 zł

2.

B1, C1, D1, T

50 zł

200 zł

3.

C, D

50 zł

250 zł

4.

B+E

-

250zł

5.

C1+E, C+E, D1+E, D+E

-

250 zł

6.

Profil kierowcy zawodowego

50 zł

-

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w TARNOBRZEGU
ul. Sikorskiego 86A, 39-400 Tarnobrzeg
PKO BP o/Tarnobrzeg

Nr konta: 59 1020 4913 0000 9902 0010 1774 

 


 

 

Od 1 stycznia 2023 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu istnieje możliwość odbycia jazdy próbnej.

Cennik opłat za jazdy próbne

Nr konta: 33 1020 4913 0000 9402 0120 9063

 Wysokość opłat (ceny brutto) za udostępnienie placu manewrowego WORD w Tarnobrzegu w celu odbycia jazdy próbnej .

 1. Dni robocze od godziny 1600 do 2000

Kategoria pojazdu

Pojazd WORD

Pojazd OSK

Czas jazdy próbnej

A

--------

25,00 zł

20 min

B

35,00 zł

--------

20 min

B + E

74,00 zł

40,00 zł

30 min

C

85,00 zł

40,00 zł

30 min

C + E

90,00 zł

40,00 zł

30 min

D

85,00 zł

40,00 zł

30 min

T

74,00 zł

40,00 zł

30 min

 1. Soboty i inne wyznaczone dni wolne od pracy w godzinach od 700 do 1500 .

Kategoria pojazdu / stanowisko

Cena wynajmu dla OSK

Czas jazdy próbnej

A1, A2, A

55,00 zł

60 min

B - 1

55,00 zł

60 min

B - 2

55,00 zł

60 min

B - 3

55,00 zł

60 min

B+E, C, C+E, D, T - 1

55,00 zł

60 min

B+E, C, C+E, D, T - 2

55,00 zł

60 min

Wpłat za jazdy próbne należy dokonywać na konto:

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w TARNOBRZEGU
ul. Sikorskiego 86A, 39-400 Tarnobrzeg
PKO BP o/Tarnobrzeg

Nr konta: 33 1020 4913 0000 9402 0120 9063

Wymagane dokumenty dla osób, które rozpoczęły szkolenie przed 19 stycznia 2013 r.

 1. wniosek o wydanie prawa jazdy na specjalnym druku

 2. zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców lub motorniczych w zakresie szkolenia podstawowego

 3. zaświadczenie o ukończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego albo kserokopię posiadanego prawa jazdy:

  1. w zakresie kategorii B, jeżeli ubiega się o prawo jazdy kategorii C, C1, D lub D1

  2. w zakresie kategorii B, C, C1, D lub D1, jeżeli ubiega się o prawo jazdy odpowiednio kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E

  3. w zakresie kategorii A1, B1, C1 lub D1, jeżeli ubiega się o prawo jazdy odpowiednio kategorii A, B, C lub d oraz posiada zaświadczenie potwierdzające odbycie zajęć praktycznych

 1. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

 2. wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy

 3. ważny dowód osobisty, ważny tymczasowy dowód osobisty lub paszport kandydata, dla cudzoziemców - ważna karta pobytu

 4. dowód uiszczenia opłaty za egzamin

 5. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem - dot. kategorii C1, C, C+E, D1, D, D+E

 

Wymagane dokumenty dla osób, które rozpoczęły szkolenie po 19 stycznia 2013 r.

 1. wygenerowany numer profilu kandydata na kierowcę,

 2. ważny dowód osobisty, ważny tymczasowy dowód osobisty lub paszport kandydata, dla cudzoziemców - ważna karta pobytu,

 3. oświadczenie składane w przypadku awarii jednolitego systemu teleinformatycznego,

 4. dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

 

Rezygnacja lub zmiana termin egzaminu

 1. Zmiana terminu lub rezygnacja z egzaminu może odbyć się najpóźniej 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu.

 

Ważne dokumenty:

1. Zmiana terminu egzaminu - wniosek. doc_icon.gif  pdf_icon.png

 

2. Rezygnacja z egzaminu - oświadczenie. doc_icon.gifpdf_icon.png

  

3. Udział instruktora w egzaminie - wniosek. doc_icon.gif pdf_icon.png

 

4. Upoważnienie jednorazowe. doc_icon.gif pdf_icon.png

 

5. Wniosek o rezygnację z udziału instruktora w egzaminie. doc_icon.gif pdf_icon.png

 

6. Wniosek o zwrot nadpłaty. doc_icon.gif pdf_icon.png

 

 

W związku ze zmianą systemu teleinformatycznego usługa rezerwacji terminu egzaminu została czasowo wyłaczona. Do aplikacji mają dostęp osoby posiadające już rezerwację - w celu sprawdzenia statusu jej realizacji.

Osoby zainteresowane rezerwacją terminu ponownego egzaminu mogą to zrobić telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta - nr tel. 15 822 63 80.