bmc remedy integration http://mmorpg24.net/cialis.html ed herbal http://mmorpg24.net/kamagra.html herbal impotence remedies http://mmorpg24.net/viagra.html herbal impotence pills
Menu

Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (dz.U.2011.30.151 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem szkolenia może być osoba, która:

 1. Posiada wykształcenie średnie
 2. Ma ukończone 23 lata
 3. Posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kat. B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu – prawo jazdy właściwej kategorii
 4. Posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy
 5. Posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora
 6. Posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora
 7. Daje rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków
 8. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za :
 • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej
 • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów
 • prowadzenie pojazdów w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka
 • przestępstwo umyślne, przeciwko życiu i zdrowiu lub
 • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowej

Szkolenie trwa około 3 miesięcy. Zajęcia odbywają się w weekendy (zajęcia teoretyczne), oraz w dni robocze (zajęcia praktyczne).

Program:

 

Poz. Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć
teoretycznych praktycznych
1. Nauka podstaw techniki jazdy
  Psychologia 20 -
  Dydaktyka 20
  Technika kierowania i obsługa pojazdu 20
2. Przepisy ruchu drogowego 30
3.   Bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym problematyka :
 • wypadków drogowych
 • psychologii transportu
 • związane ze szkodliwością nadużywania alkoholu oraz środków działających podobnie jak alkohol
 16
 4. Zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora  42   
 5.  Praktyka egzaminatorska  4  

6-ust.2 pkt 7 lit. b - d

4-ust.2 pkt 7lit.e i f

10

6. Technika i taktyka jazdy 2 5
Liczba godzin łącznie 154 15

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym. Pozytywne zaliczenie oznacza wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i otwiera drogę do egzaminu państwowego, który to z kolei warunkuje uzyskanie uprawnień egzaminatora.

Koszty szkolenia:

 • kurs podstawowy – 3.800 zł (możliwość wpłaty w ratach)
 • kurs dodatkowy (dla egzaminatorów poszerzających zakres uprawnień) – 1.300 zł za jedną kategorię uprawnień
 • egzamin końcowy poprawkowy (wewnętrzny) – 50 zł

Wpłat za szkolenie należy dokonywać na konto:

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w TARNOBRZEGU
ul. Sikorskiego 86A, 39-400 Tarnobrzeg
PKO BP o/Tarnobrzeg
Nr: 59 1020 4913 0000 9902 0010 1774