bmc remedy integration http://mmorpg24.net/cialis.html ed herbal http://mmorpg24.net/kamagra.html herbal impotence remedies http://mmorpg24.net/viagra.html herbal impotence pills
Menu

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI ORAZ BUDYNKU WARSZTATU MECHANICZNEGO DLA PROWADZENIA WARSZTATU MECHANIKI SAMOCHODOWEJ

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Sikorskiego 86A, 39 – 400 Tarnobrzeg

OGŁASZA

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości oraz budynku warsztatu mechanicznego wraz z wyposażeniem

dla prowadzenia warsztatu mechaniki samochodowej.

 

 1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa:
  1. części budynku warsztatu mechanicznego będącego własnością WORD Tarnobrzeg o powierzchni 127,89 m2 położonego na działce o numerze ewidencyjnym 936/8, stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu drogowego w Tarnobrzegu,
  2. urządzeń stanowiących wyposażenie warsztatu:

- przyrząd do wyrównywania tarcz hamulcowych TTH (Koprotech),

- stojak termopresu,

- termopres STD 230V/600W (Piktopol),

- wyważarka do kół U2228 Al.(FFB),

- 2- kolumnowy podnośnik o udźwigu 3,5 t DHD3,5 (Gabia),

- dźwignik 2-kolumnowy śrubowy EL 3,0GF (Maha,)

- pełny automat do klimatyzacji z wyposażeniem Air Check Mageti Marelli.

3) Teren przeznaczony do wydzierżawienia zabudowany jest budynkiem przeznaczonym na cele komercyjne – prowadzenie warsztatu samochodowego. Powierzchnia zabudowy użytkowej wynosi 127,89 m2, w skład której wchodzą następujące pomieszczenia:

a. hala naprawcza pow. 76,07m2
b. korytarz pow.    6,015m2- ½ całej pow.
c. jadalnia pow.    4,00m2- ½ całej pow.
d. przebieralnia pow.    4,175m2- ½ całej pow.
e. toalety pow.  0,79m2- ½ całej pow.
f. umywalnia pow.  1,575m2- ½ całej pow.
g. pomieszczenie warsztatowe pow.  2,845m2- ½ całej pow.
h. pomieszczenie biurowe  pow. 32,42m2

UWAGA: określone w lit. b-g pomieszczenia stanowią połowę ogólnej ich powierzchni. Ze względów technicznych nie mogą być rozdzielone w sposób wyraźny, przez ogłaszającego przetarg. Warunkiem zawarcia umowy dzierżawy jest umożliwienie korzystania z pozostałej  przestrzeni tych pomieszczeń drugiemu dzierżawcy.

4) Do budynku doprowadzone są przyłącza: energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, wszystkie opomiarowane. Budynek ogrzewany jest za pomocą kotła gazowego- opłata pobierana będzie proporcjonalnie do dzierżawionej powierzchni.   

2. Przedmiot dzierżawy przeznaczony jest pod działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem mechaniki samochodowej, warsztatu.

3. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.

4. Okres dzierżawy wynosi 10 lat począwszy od dnia zawarcia umowy.

5. Cenę wywoławczą stanowi miesięczna stawka czynszu dzierżawnego nieruchomości w wysokości 2.600 zł (słownie: dwa tysiące sześćset zł). Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT, który będzie doliczany w ustawowej wysokości przy wystawianiu faktur.

6. Wywoławcza wysokość czynszu obejmuje podatek od nieruchomości i opłatę za wieczyste użytkowania.   

7. Wywoławcza wysokość czynszu nie obejmuje opłat za dostawę mediów: woda i ścieki, energia elektryczna, gaz, wywóz odpadów. Opłaty za wszelkie media i inne koszty związane z eksploatacją lokalu ponosi dzierżawca.

8. Wysokość wadium ustala się na kwotę 300 zł. Wadium w gotówce należy wpłacić na konto WORD Tarnobrzeg, PKO BP o/Tarnobrzeg ,nr konta: 59 1020 4913 0000  9902  0010 1774 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 25 czerwca 2018r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym organizującego przetarg. Pożądana treść w tytule przelewu winna zawierać następującą formułę: „PRZETARG – WARSZTAT  MECHANICZNY – NAZWA  PODMIOTU  BIORĄCEGO  UDZIAŁ  W PRZETARGU”.

9. Wpłacenie wadium w przypadku wygrania przetargu zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu po zakończeniu przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone na ich konto.

10. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy dzierżawy.

11.  Do przetargu mogą przystąpić tylko podmioty legitymujące się dowodem wpłacenia wadium, należycie reprezentowane, lub prawidłowo umocowani pełnomocnicy- pisemne pełnomocnictwo.

12.  Postąpienia ustala się na kwotę 50 zł.

13. Cenę wywoławczą w licytacji stanowi miesięczna stawka czynszu dzierżawnego nieruchomości w wysokości 2.800 zł netto.

14. Licytacja dotyczyć będzie wyłącznie ceny i odbywać się będzie ustnie, a jej uczestnicy kolejno składać będą oferty w drodze postąpień.

15. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik licytacji złożył ofertę korzystniejszą.

16. Po ustaniu postąpień WORD uprzedzając obecnych, wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę, zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.

17. Zawarcie umowy w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia.

18. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie www.word.tarnobrzeg.bip.ires.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie WORD Tarnobrzeg oraz w Radio Leliwa.

19. Szczegółowych informacji dotyczących lokalizacji przedmiotu przetargu lub warunków dzierżawy udzielają Barbara Kusy (15 -823-56-00) lub Maciej Prawica ( 606 952 476), od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

20. Oględzin nieruchomości można dokonywać po wcześniejszym uzgodnieniu z ww. pracownikami.

21. Ogłaszający zastrzega, że przysługuje mu prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

22. Szczegółowe warunki dzierżawy ustalone są we wzorze umowy dzierżawy stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

23. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy (zał. 1 do ogłoszenia). Termin podpisania umowy zostanie ustalony pomiędzy stronami, a umowa będzie podpisana w terminie do 14 dni od dnia aukcji.

24. Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018r. o godzinie 12.00 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, ul. Sikorskiego 86A – sala konferencyjna, w budynku biurowym –I piętro

Plik do pobrania (Umowa dzierżawy warsztatu mechaniki samochodowej):

Umowa_dzierżawy_Warsztatu_Mechaniki_Samochodowej.docx

 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI ORAZ BUDYNKU WARSZTATU MECHANICZNEGO DLA PROWADZENIA PODSTAWOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Sikorskiego 86A, 39 – 400 Tarnobrzeg

OGŁASZA

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości oraz budynku warsztatu mechanicznego wraz z urządzeniami dla prowadzenia podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów

 1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa:
  1. części budynku warsztatu mechanicznego- diagnostyki będącego własnością WORD Tarnobrzeg o powierzchni 137,97m2 położonego na działce o numerze ewidencyjnym 936/8, stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu,
  2. części nieruchomości o powierzchni 158,64 m2, w skład której wchodzą  4 miejsca parkingowe, o powierzchni 52,5 m2, oraz zewnętrzne stanowisko do pomiarów akustycznych o powierzchni 106,14m2
  3. urządzeń stanowiących wyposażenie warsztatu- diagnostyki:

- urządzenie rolkowe do badania pojazdów o dmc 3,5t IW2 Eurosystem (Maha)

- urządzenie dodatkowe do pomiaru sił hamowania motocykla (Maha),

- urządzenie do kontroli sił tłumienia amortyzatorów WFT 1 Eurosystem PC(Maha),

- urządzenie do pomiaru zbieżności kół Minc i Eurosystem PC (Maha),

- przyrząd do pomiaru zadymienia spalin Eurogas (Master Engineering S.r.1),

- wieloskładnikowy analizator spalin Eurogas 8020,

- przyrząd do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu PA 10K (Uni – Trol),

- przyrząd do pomiaru i ustawienia świateł pojazdu Master 2400,

- przyrząd do pomiaru hałasu zewnętrznego pojazdu na postoju AS -200 (Sonopan),

- urządzenie do kontroli złącza elektrycznego pojazd – przyczepa AMX 700 (Auto max S.A.),

- opóźnieniomierz LWS -2/MC (Test-Pol),

- przyrząd do kontroli geometrii ustawienia kół GTI Geo Master (Precyzja Service),

- indywidualny wyciąg spalin z końcówką na rury wydechowe WPW-1/E 220 (Klimawent),

- czujnik nadmiaru CO w pomieszczeniu LPG-2-220 Alpa Unigas,

- podnośnik diagnostyczny (nożycowy)DUO-W (Maha),

- urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami PMS 3/1 (Maha),

- generator,

-podnośnik osi hydropneumatyczny Achsliftal 2.2 (Maha),

-przyrząd do pomiaru gęstości lakieru ETG-A (Promotoracr Produkt)

- tester przejrzystości szyb OBDII/EOBD – przystawka do komputera AMX530 (Automex)

- przyrząd do badania współczynnika przepuszczalności światła w szybach pojazdu 1200 AMX 710 (Automex),

-centrala z czujnikiem gazu LPG Alpa2-230 (Unigaz),

- czujnik gazu NG WG 11.EN (Gazex)

- zacisk mocujący 12-20 (Precyzja Servis),

- przyrząd do pomiaru luzu sumarycznego koła kierownicy LUZ 1,

- urządzenie do napędu uniesionych kół przednich pojazdu RKS -3,5 (Fudim-Polmo),

- urządzenie do kontroli instalacji zasilania gazem pojazdów ZK –SKP (Autogaz Domański)

4) Teren przeznaczony do wydzierżawienia zabudowany jest budynkiem przeznaczonym na cele komercyjne – prowadzenie podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów. Powierzchnia zabudowy użytkowej wynosi  137,97m2 w skład, której wchodzą następujące pomieszczenia:

a. hala do przeprowadzania badań technicznych pow. 118,57m2
b. korytarz pow.   6,015m2 -½ pow.
c. jadalnia pow.    4,00m2- ½ pow.
d. przebieralnia pow.  4,175m2- ½ pow.
e. toalety pow.  0,79m2- ½ pow.
f. umywalnia pow.  1,575m2- ½ pow.
g. pomieszczenie  warsztatowe pow. 2,845m2- ½ pow.

UWAGA: określone  w lit. b-g pomieszczenia stanowią połowę ogólnej ich powierzchni. Ze względów technicznych nie mogą być rozdzielone ściankami  lub w inny sposób przez ogłaszającego przetarg. Warunkiem zawarcia umowy dzierżawy jest umożliwienie korzystania z pozostałej  przestrzeni tych pomieszczeń drugiemu dzierżawcy.

 1. Do budynku doprowadzone są przyłącza: energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne- wszystkie opomiarowane. Budynek ogrzewany jest za pomocą kotła gazowego- opłata pobierana będzie proporcjonalnie do dzierżawionej powierzchni.

2. Przedmiot dzierżawy przeznaczony jest pod działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem Stacji Kontroli Pojazdów.

3. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.

4. Okres dzierżawy wynosi 10 lat począwszy od dnia zawarcia umowy.

5. Cenę wywoławczą stanowi miesięczna stawka czynszu dzierżawnego nieruchomości w wysokości 2.800 zł (słownie: dwa tysiące osiemset zł). Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT, który będzie doliczany w ustawowej wysokości przy wystawianiu faktur.

6. Wywoławcza wysokość czynszu obejmuje podatek od nieruchomości i opłatę za wieczyste użytkowanie.   

7. Wywoławcza wysokość czynszu nie obejmuje opłat za dostawę mediów: woda i ścieki, energia elektryczna, gaz, wywóz odpadów. Opłaty za wszelkie media i inne koszty związane z eksploatacją lokalu ponosi dzierżawca.

8. Wysokość wadium ustala się na kwotę 300 zł. Wadium w gotówce należy wpłacić na konto WORD Tarnobrzeg, PKO BP o/Tarnobrzeg nr konta: 59 1020 4913 0000  9902  0010 1774 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 25 czerwca 2018r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym organizującego przetarg. Pożądana treść w tytule przelewu winna zawierać następującą formułę: „PRZETARG – STACJA KONTROLI POJAZDÓW – NAZWA  PODMIOTU  BIORĄCEGO  UDZIAŁ  W PRZETARGU”.

9. Wpłacone wadium w przypadku wygrania przetargu zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu po zakończeniu przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone na ich konto.

10. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy dzierżawy.

11.  Do przetargu mogą przystąpić tylko podmioty legitymujące się dowodem wpłacenia wadium, należycie reprezentowane, lub prawidłowo umocowani pełnomocnicy- pisemne pełnomocnictwo.

12. Kwotę postąpienie ustala się na 50 zł.

13. Cenę wywoławczą w licytacji stanowi miesięczna stawka czynszu dzierżawnego nieruchomości w wysokości 2.800 zł netto

14. Licytacja dotyczyć będzie wyłącznie ceny i odbywać się będzie ustnie, a jej uczestnicy kolejno składać będą oferty w drodze postąpień.

15. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik licytacji złożył ofertę korzystniejszą.

16. Po ustaniu postąpień WORD uprzedzając obecnych, wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę, zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.

17. Zawarcie umowy w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia.

18. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie www.word.tarnobrzeg.,bip.ires.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie WORD Tarnobrzeg, w mediach lokalnych – Radio  Leliwa.

19. Szczegółowych informacji dotyczących lokalizacji przedmiotu przetargu lub warunków dzierżawy udzielają Maciej Prawica ( 606 952 476),  lub Barbara Kusy (15 -823-56-00) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

20. Oględzin nieruchomości można dokonywać po wcześniejszym uzgodnieniu z ww. pracownikami.

21. Ogłaszający zastrzega, że przysługuje mu prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

22. Szczegółowe warunki dzierżawy ustalone są we wzorze umowy dzierżawy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

23. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy (zał. 1 do ogłoszenia). Termin i miejsce podpisania umowy zostanie ustalony pomiędzy stronami, a umowa będzie podpisana w terminie do 14 dni od dnia aukcji.

19. Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018r. o godzinie 12.00 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, ul. Sikorskiego 86A – sala konferencyjna, w budynku biurowym –I piętro.

Tarnobrzeg, 2018-06-13

Plik do pobrania (Umowa dzierżawy Stacji Kontroli Pojazdów):

Umowa_dzierżawy_Stacji_Kontroli_Pojazdów.docx

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DWÓCH UŻYWANYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH MARKI TOYOTA YARIS Z 2016 R. PRZYSTOSOWANYCH DO EGZAMINOWANIA

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu

OGŁASZA

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY) NA:

            „Sprzedaż 2 samochodów osobowych marki Toyota Yaris z 2016r. przystosowanych do egzaminowania”

 1. Organizatorem przetargu jest:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Sikorskiego 86A,39 – 400 Tarnobrzeg

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż

- 2 używanych samochodów osobowych marki Toyota Yaris z 2016r., przystosowanych do egzaminowania w zakresie kat. B prawa jazdy, spełniających warunki określone w rozporządzeniu MI z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2016 poz. 2022 t.j)

 1. Pojazdy będące przedmiotem przetargu stanowią własność WORD.
 2. Szczegółowy wykaz pojazdów z określeniem przebiegu, danych technicznych i ceny wywoławczej zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Pojazdy można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu w siedzibie WORD, ul. Sikorskiego 86A w dniach od poniedziałku do piątku, począwszy od dnia 12 czerwca 2018r. do dnia 22 czerwca 2018r., w godz. od 8.00 do 15.00. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie WORD, pok. 16, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 15 823-56-00, wew.116 p. Barbara Kusy, w sprawach technicznych – p. Maciej Prawica  tel. 606 -952-476.
 4. Ceny wywoławcze pojazdów wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia są cenami brutto.
 5. Kryterium wyboru oferty:

Cena -100%

Wybrane zostaną oferty z najwyższą zaproponowaną ceną, nie niższą niż cena wywoławcza.

 1. Każdy ze składających ofertę może złożyć jedną ofertę na jeden pojazd. Jedna oferta może dotyczyć tylko jednego pojazdu.
 2. Oferta powinna zawierać:
  1. formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
  2. dane charakteryzujące oferenta:
   1. w przypadku gdy oferentem jest osoba fizyczne nieprowadząca działalności gospodarczej – wymagane jest podanie imienia i nazwiska oferenta  - a na  wezwanie organizatora przetargu dostarczony będzie do wglądu odpowiedni dokument niezbędny do zawarcia umowy.
   2. w przypadku gdy oferentem jest osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – wymagana jest kopia stosownego dokumentu rejestracyjnego: zaświadczenie o wpisie do CEIDG lub wypisu z KRS potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Oferenta albo wydruk komputerowy z KRS, mający moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, zgodnie z art. 4 ust. 4a ustawy o KRS
   3. w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika - wymagane jest pełnomocnictwo udzielone przez umocowane osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,
   4. dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium.
 3. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez oferenta lub osoby upoważnione do jego reprezentowania.
 4. Sprzedający wymaga wniesienia wadium w wysokości 900 zł(słownie: dziewięćset zł) na każdy ze zbywanych samochodów osobowych.
 5. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy WORD: PKO BP o/Tarnobrzeg nr konta: 59 1020 4913 0000 9902 0010 1774 z adnotacją „Wadium na sprzedaż używanych samochodów osobowych”.
 6. Wadium uważa się za wniesione jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym WORD do 24 czerwca 2018r. tj. przed upływem terminu składania ofert.
 7. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana i z którym zostanie zawarta umowa sprzedaży pojazdu zostanie zaliczone na poczet ceny.
 8. Jeżeli uczestnik przetargu lub licytacji uchyla się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez WORD lub w wyznaczonym terminie nie wpłaci określonej kwoty za przedmiot przetargu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, tj. przepada na rzecz WORD. WORD przyjmuje, że uchylanie się od podpisania umowy przez oferenta wygrywającego przetarg zachodzi w sytuacji jednokrotnego bezskutecznego pisemnego wezwania do jej podpisania w wyznaczonym dodatkowym terminie.
 9. Wadium wpłacone przez innych oferentów niż oferent o którym mowa w ust. 15 niniejszego ogłoszenia, zostanie niezwłocznie zwrócone  po zawarciu umowy lub unieważnieniu postępowania.
 10. W ofercie należy podać numer konta, na jakie WORD ma dokonać zwrotu wadium.
 11. Oferta nie zabezpieczona wadium w wymaganym terminie, stanowi podstawę do wykluczenia oferty przez WORD.
 12. Oferta powinna być sporządzona na piśmie, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, czytelnie, w języku polskim i powinna być opatrzona podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji oferenta.
 13. Oferty należy składać do dnia 25 czerwca 2018r. do godz. 12.00 w siedzibie WORD w Tarnobrzegu, ul. Sikorskiego 86A, sekretariat I piętro.
 14. Ofertę należy złożyć w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie z napisem „Oferta – dotyczy przetargu na sprzedaż używanych samochodów – nie otwierać przed dniem 25 czerwca 2018r. przed godz.12.00”
 15. W przypadku wysłania ofert za pośrednictwem poczty lub kuriera liczy się data i godzina otrzymania oferty.
 16. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert zostaną bez ich otwierania zwrócone nadawcy.
 17. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 czerwca 2018r. o godz. 12.15 w siedzibie WORD w Tarnobrzegu (sala konferencyjna – I piętro).
 18. Komisja przetargowa przy wyborze oferty kieruje się kryteriami określonymi w ogłoszeniu.
 19. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy ceną zaproponowaną słownie a ceną zaproponowaną liczbowo, wiążąca jest cena zaproponowana słownie.
 20. Oferta złożona w przetargu zostanie uznana za nieważną jeżeli:
 21. jest niezgodna z treścią ogłoszenia o przetargu, tj. nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów oraz uzupełnionych danych na formularzu ofertowym lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
 22. nie została podpisana przez oferenta lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania lub też należycie umocowanego pełnomocnika.
  1. WORD zastrzega sobie  prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
  2. WORD zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia i warunków przetargu bez podania przyczyny.
  3. Przetarg może odbyć się jeżeli wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
  4. WORD niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu o jego wyniku powiadomi pisemnie wszystkich oferentów.
  5. Jeżeli pierwszy przetarg nie zostanie zakończony zawarciem umowy sprzedaży, ogłasza się drugi przetarg w terminie do 3 miesięcy od dnia zamknięcia pierwszego przetargu.
  6. W przypadku gdy kilku oferentów złoży taką samą ofertę, WORD faksem albo pocztą elektroniczną (na numer lub adres wskazany w ofercie) poinformuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. Licytacja powinna odbyć się w terminie do 7 dni od daty otwarcia ofert, w siedzibie WORD.
  7. Osoby przybyłe na licytacje w imieniu oferentów powinny posiadać prawidłowe i ważne pełnomocnictwo do udziału w licytacji w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
  8. Ceną wywoławczą w licytacji pojazdu będzie cena za ten pojazd zaproponowana przez oferentów zakwalifikowanych do licytacji.
  9. Licytacja dotyczyć będzie wyłącznie ceny i odbywać się będzie ustnie, a jej uczestnicy kolejno składać będą oferty w drodze postąpień. Kwotę postąpienia ustala się na 100 zł (sto złotych).
  10. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik licytacji złożył ofertę korzystniejszą.
  11. Po ustaniu postąpień WORD uprzedzając obecnych, wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę, zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.
  12. Zawarcie umowy w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia.
  13. W razie nie dokonania w toku licytacji żadnego postąpienia, WORD zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta spośród oferentów biorących udział w licytacji.
  14. Inne postanowienia przetargu i umowy sprzedaży pojazdu:
 23. oferent, którego oferta została wybrana, zwany dalej „Kupującym”, jest związany nią do czasu przeniesienia na niego własność pojazdu,
 24. wszystkie koszty związane z zakupem pojazdu ponosi Kupujący,
 25. Kupujący zobowiązuje się w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu do podpisania umowy sprzedaży przedmiotu przetargu z zastrzeżeniem ust. 30
 26. Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę sprzedaży w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty podpisania umowy sprzedaży pojazdu, na rachunek bankowy WORD : PKO BP o/Tarnobrzeg nr konta: 59 1020 4913 0000 9902 0010 1774,
 27. wydanie przedmiotu przetargu nastąpi w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy i zapłacie za przedmiot umowy,
 28. wszelkie koszty odbioru pojazdu ponosi Kupujący
 29. Kupujący zobowiązuje się do wypowiedzenia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC kupowanego pojazdu na podstawie art. 31 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Wypowiedzenie należy złożyć w dowolnym oddziale ubezpieczyciela na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy sprzedaży. Kupujący zobowiązuje się do przekazania WORD potwierdzenia złożenia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC pojazdu w terminie do 14 dni od daty nabycia pojazdu.
  1. WORD nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanego pojazdu. Zakupiony pojazd nie podlega reklamacji.
  2. Każdy z oferentów jest związany treścią niniejszego ogłoszenia.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

Załączniki do pobrania:

1._Wykaz_pojazdów_egzaminacyjnych_przeznaczonych_do_sprzedaży.doc

2._Formularz_ofertowy.doc

3._Wzór_umowy_z_załącznikiem.doc

DSC 0013DSC 0014DSC 0015DSC 0016DSC 0017DSC 0018DSC 0019DSC 0020DSC 0022DSC 0023DSC 0024DSC 0025DSC 0026