bmc remedy integration http://mmorpg24.net/cialis.html ed herbal http://mmorpg24.net/kamagra.html herbal impotence remedies http://mmorpg24.net/viagra.html herbal impotence pills
Menu

Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych do pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu w 2015 roku Numer ogłoszenia: 398532 - 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego , ul. Sikorskiego 86 A, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8236505, faks 015 8236505.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.tarnobrzeg.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa wojewódzka osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych do pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu w 2015 roku.

Czytaj więcej...

Dostawa jednolitego systemu teleinformatycznego

Tarnobrzeg: Dostawa jednolitego systemu teleinformatycznego spełniającego wymagania wynikające z przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. Nr 30 poz. 151, z późn.zm) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. (Dz.U. z 5.09.2012r. poz. 995) w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzrorów dokumentów stosowanych w tych sprawach
Numer ogłoszenia: 36140 - 2014; data zamieszczenia: 31.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

Czytaj więcej...