bmc remedy integration http://mmorpg24.net/cialis.html ed herbal http://mmorpg24.net/kamagra.html herbal impotence remedies http://mmorpg24.net/viagra.html herbal impotence pills
Menu

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI ORAZ BUDYNKU WARSZTATU MECHANICZNEGO DLA PROWADZENIA WARSZTATU MECHANIKI SAMOCHODOWEJ

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Sikorskiego 86A, 39 – 400 Tarnobrzeg

OGŁASZA

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości oraz budynku warsztatu mechanicznego wraz z wyposażeniem

dla prowadzenia warsztatu mechaniki samochodowej.

 

 1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa:
  1. części budynku warsztatu mechanicznego będącego własnością WORD Tarnobrzeg o powierzchni 127,89 m2 położonego na działce o numerze ewidencyjnym 936/8, stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu drogowego w Tarnobrzegu,
  2. urządzeń stanowiących wyposażenie warsztatu:

- przyrząd do wyrównywania tarcz hamulcowych TTH (Koprotech),

- stojak termopresu,

- termopres STD 230V/600W (Piktopol),

- wyważarka do kół U2228 Al.(FFB),

- 2- kolumnowy podnośnik o udźwigu 3,5 t DHD3,5 (Gabia),

- dźwignik 2-kolumnowy śrubowy EL 3,0GF (Maha,)

- pełny automat do klimatyzacji z wyposażeniem Air Check Mageti Marelli.

3) Teren przeznaczony do wydzierżawienia zabudowany jest budynkiem przeznaczonym na cele komercyjne – prowadzenie warsztatu samochodowego. Powierzchnia zabudowy użytkowej wynosi 127,89 m2, w skład której wchodzą następujące pomieszczenia:

a. hala naprawcza pow. 76,07m2
b. korytarz pow.    6,015m2- ½ całej pow.
c. jadalnia pow.    4,00m2- ½ całej pow.
d. przebieralnia pow.    4,175m2- ½ całej pow.
e. toalety pow.  0,79m2- ½ całej pow.
f. umywalnia pow.  1,575m2- ½ całej pow.
g. pomieszczenie warsztatowe pow.  2,845m2- ½ całej pow.
h. pomieszczenie biurowe  pow. 32,42m2

UWAGA: określone w lit. b-g pomieszczenia stanowią połowę ogólnej ich powierzchni. Ze względów technicznych nie mogą być rozdzielone w sposób wyraźny, przez ogłaszającego przetarg. Warunkiem zawarcia umowy dzierżawy jest umożliwienie korzystania z pozostałej  przestrzeni tych pomieszczeń drugiemu dzierżawcy.

4) Do budynku doprowadzone są przyłącza: energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, wszystkie opomiarowane. Budynek ogrzewany jest za pomocą kotła gazowego- opłata pobierana będzie proporcjonalnie do dzierżawionej powierzchni.   

2. Przedmiot dzierżawy przeznaczony jest pod działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem mechaniki samochodowej, warsztatu.

3. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.

4. Okres dzierżawy wynosi 10 lat począwszy od dnia zawarcia umowy.

5. Cenę wywoławczą stanowi miesięczna stawka czynszu dzierżawnego nieruchomości w wysokości 2.600 zł (słownie: dwa tysiące sześćset zł). Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT, który będzie doliczany w ustawowej wysokości przy wystawianiu faktur.

6. Wywoławcza wysokość czynszu obejmuje podatek od nieruchomości i opłatę za wieczyste użytkowania.   

7. Wywoławcza wysokość czynszu nie obejmuje opłat za dostawę mediów: woda i ścieki, energia elektryczna, gaz, wywóz odpadów. Opłaty za wszelkie media i inne koszty związane z eksploatacją lokalu ponosi dzierżawca.

8. Wysokość wadium ustala się na kwotę 300 zł. Wadium w gotówce należy wpłacić na konto WORD Tarnobrzeg, PKO BP o/Tarnobrzeg ,nr konta: 59 1020 4913 0000  9902  0010 1774 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 25 czerwca 2018r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym organizującego przetarg. Pożądana treść w tytule przelewu winna zawierać następującą formułę: „PRZETARG – WARSZTAT  MECHANICZNY – NAZWA  PODMIOTU  BIORĄCEGO  UDZIAŁ  W PRZETARGU”.

9. Wpłacenie wadium w przypadku wygrania przetargu zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu po zakończeniu przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone na ich konto.

10. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy dzierżawy.

11.  Do przetargu mogą przystąpić tylko podmioty legitymujące się dowodem wpłacenia wadium, należycie reprezentowane, lub prawidłowo umocowani pełnomocnicy- pisemne pełnomocnictwo.

12.  Postąpienia ustala się na kwotę 50 zł.

13. Cenę wywoławczą w licytacji stanowi miesięczna stawka czynszu dzierżawnego nieruchomości w wysokości 2.800 zł netto.

14. Licytacja dotyczyć będzie wyłącznie ceny i odbywać się będzie ustnie, a jej uczestnicy kolejno składać będą oferty w drodze postąpień.

15. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik licytacji złożył ofertę korzystniejszą.

16. Po ustaniu postąpień WORD uprzedzając obecnych, wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę, zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.

17. Zawarcie umowy w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia.

18. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie www.word.tarnobrzeg.bip.ires.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie WORD Tarnobrzeg oraz w Radio Leliwa.

19. Szczegółowych informacji dotyczących lokalizacji przedmiotu przetargu lub warunków dzierżawy udzielają Barbara Kusy (15 -823-56-00) lub Maciej Prawica ( 606 952 476), od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

20. Oględzin nieruchomości można dokonywać po wcześniejszym uzgodnieniu z ww. pracownikami.

21. Ogłaszający zastrzega, że przysługuje mu prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

22. Szczegółowe warunki dzierżawy ustalone są we wzorze umowy dzierżawy stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

23. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy (zał. 1 do ogłoszenia). Termin podpisania umowy zostanie ustalony pomiędzy stronami, a umowa będzie podpisana w terminie do 14 dni od dnia aukcji.

24. Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018r. o godzinie 12.00 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, ul. Sikorskiego 86A – sala konferencyjna, w budynku biurowym –I piętro

Plik do pobrania (Umowa dzierżawy warsztatu mechaniki samochodowej):

Umowa_dzierżawy_Warsztatu_Mechaniki_Samochodowej.docx

 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI ORAZ BUDYNKU WARSZTATU MECHANICZNEGO DLA PROWADZENIA PODSTAWOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Sikorskiego 86A, 39 – 400 Tarnobrzeg

OGŁASZA

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości oraz budynku warsztatu mechanicznego wraz z urządzeniami dla prowadzenia podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów

 1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa:
  1. części budynku warsztatu mechanicznego- diagnostyki będącego własnością WORD Tarnobrzeg o powierzchni 137,97m2 położonego na działce o numerze ewidencyjnym 936/8, stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu,
  2. części nieruchomości o powierzchni 158,64 m2, w skład której wchodzą  4 miejsca parkingowe, o powierzchni 52,5 m2, oraz zewnętrzne stanowisko do pomiarów akustycznych o powierzchni 106,14m2
  3. urządzeń stanowiących wyposażenie warsztatu- diagnostyki:

- urządzenie rolkowe do badania pojazdów o dmc 3,5t IW2 Eurosystem (Maha)

- urządzenie dodatkowe do pomiaru sił hamowania motocykla (Maha),

- urządzenie do kontroli sił tłumienia amortyzatorów WFT 1 Eurosystem PC(Maha),

- urządzenie do pomiaru zbieżności kół Minc i Eurosystem PC (Maha),

- przyrząd do pomiaru zadymienia spalin Eurogas (Master Engineering S.r.1),

- wieloskładnikowy analizator spalin Eurogas 8020,

- przyrząd do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu PA 10K (Uni – Trol),

- przyrząd do pomiaru i ustawienia świateł pojazdu Master 2400,

- przyrząd do pomiaru hałasu zewnętrznego pojazdu na postoju AS -200 (Sonopan),

- urządzenie do kontroli złącza elektrycznego pojazd – przyczepa AMX 700 (Auto max S.A.),

- opóźnieniomierz LWS -2/MC (Test-Pol),

- przyrząd do kontroli geometrii ustawienia kół GTI Geo Master (Precyzja Service),

- indywidualny wyciąg spalin z końcówką na rury wydechowe WPW-1/E 220 (Klimawent),

- czujnik nadmiaru CO w pomieszczeniu LPG-2-220 Alpa Unigas,

- podnośnik diagnostyczny (nożycowy)DUO-W (Maha),

- urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami PMS 3/1 (Maha),

- generator,

-podnośnik osi hydropneumatyczny Achsliftal 2.2 (Maha),

-przyrząd do pomiaru gęstości lakieru ETG-A (Promotoracr Produkt)

- tester przejrzystości szyb OBDII/EOBD – przystawka do komputera AMX530 (Automex)

- przyrząd do badania współczynnika przepuszczalności światła w szybach pojazdu 1200 AMX 710 (Automex),

-centrala z czujnikiem gazu LPG Alpa2-230 (Unigaz),

- czujnik gazu NG WG 11.EN (Gazex)

- zacisk mocujący 12-20 (Precyzja Servis),

- przyrząd do pomiaru luzu sumarycznego koła kierownicy LUZ 1,

- urządzenie do napędu uniesionych kół przednich pojazdu RKS -3,5 (Fudim-Polmo),

- urządzenie do kontroli instalacji zasilania gazem pojazdów ZK –SKP (Autogaz Domański)

4) Teren przeznaczony do wydzierżawienia zabudowany jest budynkiem przeznaczonym na cele komercyjne – prowadzenie podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów. Powierzchnia zabudowy użytkowej wynosi  137,97m2 w skład, której wchodzą następujące pomieszczenia:

a. hala do przeprowadzania badań technicznych pow. 118,57m2
b. korytarz pow.   6,015m2 -½ pow.
c. jadalnia pow.    4,00m2- ½ pow.
d. przebieralnia pow.  4,175m2- ½ pow.
e. toalety pow.  0,79m2- ½ pow.
f. umywalnia pow.  1,575m2- ½ pow.
g. pomieszczenie  warsztatowe pow. 2,845m2- ½ pow.

UWAGA: określone  w lit. b-g pomieszczenia stanowią połowę ogólnej ich powierzchni. Ze względów technicznych nie mogą być rozdzielone ściankami  lub w inny sposób przez ogłaszającego przetarg. Warunkiem zawarcia umowy dzierżawy jest umożliwienie korzystania z pozostałej  przestrzeni tych pomieszczeń drugiemu dzierżawcy.

 1. Do budynku doprowadzone są przyłącza: energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne- wszystkie opomiarowane. Budynek ogrzewany jest za pomocą kotła gazowego- opłata pobierana będzie proporcjonalnie do dzierżawionej powierzchni.

2. Przedmiot dzierżawy przeznaczony jest pod działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem Stacji Kontroli Pojazdów.

3. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.

4. Okres dzierżawy wynosi 10 lat począwszy od dnia zawarcia umowy.

5. Cenę wywoławczą stanowi miesięczna stawka czynszu dzierżawnego nieruchomości w wysokości 2.800 zł (słownie: dwa tysiące osiemset zł). Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT, który będzie doliczany w ustawowej wysokości przy wystawianiu faktur.

6. Wywoławcza wysokość czynszu obejmuje podatek od nieruchomości i opłatę za wieczyste użytkowanie.   

7. Wywoławcza wysokość czynszu nie obejmuje opłat za dostawę mediów: woda i ścieki, energia elektryczna, gaz, wywóz odpadów. Opłaty za wszelkie media i inne koszty związane z eksploatacją lokalu ponosi dzierżawca.

8. Wysokość wadium ustala się na kwotę 300 zł. Wadium w gotówce należy wpłacić na konto WORD Tarnobrzeg, PKO BP o/Tarnobrzeg nr konta: 59 1020 4913 0000  9902  0010 1774 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 25 czerwca 2018r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym organizującego przetarg. Pożądana treść w tytule przelewu winna zawierać następującą formułę: „PRZETARG – STACJA KONTROLI POJAZDÓW – NAZWA  PODMIOTU  BIORĄCEGO  UDZIAŁ  W PRZETARGU”.

9. Wpłacone wadium w przypadku wygrania przetargu zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu po zakończeniu przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone na ich konto.

10. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy dzierżawy.

11.  Do przetargu mogą przystąpić tylko podmioty legitymujące się dowodem wpłacenia wadium, należycie reprezentowane, lub prawidłowo umocowani pełnomocnicy- pisemne pełnomocnictwo.

12. Kwotę postąpienie ustala się na 50 zł.

13. Cenę wywoławczą w licytacji stanowi miesięczna stawka czynszu dzierżawnego nieruchomości w wysokości 2.800 zł netto

14. Licytacja dotyczyć będzie wyłącznie ceny i odbywać się będzie ustnie, a jej uczestnicy kolejno składać będą oferty w drodze postąpień.

15. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik licytacji złożył ofertę korzystniejszą.

16. Po ustaniu postąpień WORD uprzedzając obecnych, wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę, zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.

17. Zawarcie umowy w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia.

18. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronie www.word.tarnobrzeg.,bip.ires.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie WORD Tarnobrzeg, w mediach lokalnych – Radio  Leliwa.

19. Szczegółowych informacji dotyczących lokalizacji przedmiotu przetargu lub warunków dzierżawy udzielają Maciej Prawica ( 606 952 476),  lub Barbara Kusy (15 -823-56-00) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

20. Oględzin nieruchomości można dokonywać po wcześniejszym uzgodnieniu z ww. pracownikami.

21. Ogłaszający zastrzega, że przysługuje mu prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

22. Szczegółowe warunki dzierżawy ustalone są we wzorze umowy dzierżawy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

23. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy (zał. 1 do ogłoszenia). Termin i miejsce podpisania umowy zostanie ustalony pomiędzy stronami, a umowa będzie podpisana w terminie do 14 dni od dnia aukcji.

19. Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018r. o godzinie 12.00 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, ul. Sikorskiego 86A – sala konferencyjna, w budynku biurowym –I piętro.

Tarnobrzeg, 2018-06-13

Plik do pobrania (Umowa dzierżawy Stacji Kontroli Pojazdów):

Umowa_dzierżawy_Stacji_Kontroli_Pojazdów.docx