bmc remedy integration http://mmorpg24.net/cialis.html ed herbal http://mmorpg24.net/kamagra.html herbal impotence remedies http://mmorpg24.net/viagra.html herbal impotence pills
Menu

Przeprowadzenie remontu budynku gospodarczego, sanitariatów i korytarza na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Ogłoszenie nr 109348 - 2017 z dnia 2017-07-18 r.
Tarnobrzeg: Przeprowadzenie remontu budynku gospodarczego, sanitariatów i korytarza na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 524693-N-2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, krajowy numer identyfikacyjny 83036649000000, ul. ul. Sikorskiego  , 39400   Tarnobrzeg, państwo Polska, woj. podkarpackie, tel. 158 236 505, faks 158 236 505, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Wojewódzka samorządowa osoba prawna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przeprowadzenie remontu budynku gospodarczego, sanitariatów i korytarza na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część 1: Remont elewacji budynku gospodarczego. Przedmiotem inwestycji są prace przy remoncie elewacji jednokondygnacyjnego budynku gospodarczego. Zgodnie Prace polegać będą na wykonaniu nowej wyprawy elewacyjnej z wyminą elementów elewacji. Wszystkie prace zostały szczegółowo opisane w dokumentacji technicznej . Część 2: Remont sanitariatów ogólnodostępnych na parterze budynku biurowo-administracyjnego z remontem komunikacji ogólnodostępnej na parterze. REMONT SANITARIATÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH NA PARTERZE BUDYNKU BIUROWO-ADMINISTRACYJNEGO Prace przy remoncie polegać będą: - demontażu wyposażenia istniejących sanitariatów, - skucie płytek ściennych i podłogowych, - demontaż systemowych sufitów podwieszanych, - wykonanie obudów w systemie konstrukcja aluminiowej z pokryciem płytą g-k, - wykonanie sufitów podwieszanych w systemie g-k, - przebudowie instalacji wod-kan, - przebudowie instalacji elektrycznej, - wykonaniu instalacji przywoławczej, - robotach wykończeniowych wewnętrznych, - wymianie stolarki drzwiowej. REMONT KOMUNIKACJI Z POCZEKALNIĄ NA PARTERZE BUDYNKU BIUROWO-ADMINISTRACYJNEGO Realizacja remontu komunikacji i poczekalni starej części parteru budynku WORD obejmuje roboty jak poniżej; - usuniecie z lamperii i słupów starego tynku mozaikowego, - usuniecie wykładziny z strefy obsługi klienta, - demontaż listew ochronnych na ścianach, - usuniecie płytek za ciemniejszym paskiem przy połączeniu wykładziny strefy obsługi klienta z płytkami korytarza (likwidacja skośnej linii). - zeskrobanie, zmycie starej farby na ścianach. Realizacja remontu wymagać będzie przeprowadzenia prac budowlanych i wykończeniowych jak poniżej; - przygotowanie posadzki po usuniętej wykładzinie do ułożenia wykładziny homogenicznej PCV obiektowej - ułożenie wykładziny, - szpachlowanie ścian do uzyskania jednolitej powierzchni, - zagruntowanie ścian celem usunięcia pyłów i zmniejszenia chłonności ściany, - ściany w dolnej części malowane do wysokości parapetów okiennych oraz na słupach okrągłych farba olejno - ftalowa matowa w kolorze szarym ( ton ciemniejszy od ścian powyżej ) - ściany powyżej lamperii malowane farbą lateksowa, - montaż listew odbojowych Wszystkie prace zostały szczegółowo opisane w dokumentacji technicznej
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45421152-4, 45262321-7, 45400000-1, 45321131-1, 45430000-0, 45450000-6, 45432114-6, 45431100-8, 45431000-7, 45431200-9, 45442100-8, 45324000-4,
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Remont elewacji budynku gospodarczego
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/07/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT140243.90
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
MIWAX P.P.H.U. Wacław Grela,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  ul. B. Śmiałego 2A,  39-400,  Tarnobrzeg,  kraj/woj. podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 172500
Oferta z najniższą ceną/kosztem 147024.34
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 172500
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Remont sanitariatów ogólnodostępnych na parterze budynku biurowo-administracyjnego z remontem komunikacji ogólnodostępnej na parterze
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/07/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT108130.08
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
MIWAX P.P.H.U. Wacław Grela,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  ul. B. Śmiałego 2A,  39-400,  Tarnobrzeg,  kraj/woj. podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 133000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 107151.01
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 133000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego oraz fabrycznie nowej przyczepy do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy w zakresie kategorii C, C+E dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.”

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego oraz fabrycznie nowej przyczepy do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy w zakresie kategorii C, C+E

 dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.”

 

Ogłoszenie nr 536349-N-2017 z dnia 2017-06-23 r.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego oraz fabrycznie nowej przyczepy do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy w zakresie kategorii C, C+E dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, krajowy numer identyfikacyjny 83036649000000, ul. ul. Sikorskiego  , 39400   Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 236 505, , e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., , faks 158 236 505.
Adres strony internetowej (URL): www.word.tarnobrzeg.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.word.tarnobrzeg.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Wojewódzka samorządowa osoba prawna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem poslańca.
Adres:
Wojewódzki Osrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, ul. Sikorskiego 86A, 39-400 Tarnobrzeg

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego oraz fabrycznie nowej przyczepy do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy w zakresie kategorii C, C+E dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.
Numer referencyjny: PN/WORD/3/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego oraz fabrycznie nowej przyczepy do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy w zakresie kategorii C, C+E dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu. Samochód ciężarowy musi spełniać następujące wymagania: 1) samochód fabrycznie nowy, 2) rok produkcji 2017, 3) silnik wysokoprężny o mocy od 200 KW do 250 KW, spełniający normę emisji spalin EURO 6 pod względem emisji tlenków azotu, tlenku węgla, węglowodorów oraz cząstek stałych; 4) spełniający wymagania dotyczące zużycia energii, emisji dwutlenku węgla i emisji zanieczyszczeń (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych) 5) zużycie energii: nie więcej niż 10,80 MJ/km – obliczone jako iloczyn średniego zużycia paliwa w cyklu mieszanym miejskim/pozamiejskim (bez obciążenia, wg danych eksploatacyjnych) i wartości energetycznej oleju napędowego. Przy obliczeniu zużycia energii oferowanego pojazdu należy uwzględnić wartość energetyczną oleju napędowego = 36 MJ/l (podaną w załączniku nr 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych) wymóg Zamawiającego aby średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym miejskim/pozamiejskim (bez obciążenia, wg danych eksploatacyjnych) i wartości nie więcej niż 0,30 l/km; 6) emisja dwutlenku węgla; nie więcej niż 780g/km – obliczona jako iloczyn średniego zużycia paliwa w cyklu mieszanym miejskim/pozamiejskim ( bez obciążenia, wg danych eksploatacyjnych) i wartości 2,60 kg CO2. (na podstawie Pracy Instytutu Transportu Samochodowego nr 10483 „Opracowanie poradnika ustalania czynników energetyczno-emisyjnych w zamówieniach publicznych na zakup pojazdów drogowych”) 7) podgrzewacz silnika – urządzenie ułatwiające rozruch zimnego silnika, 8) podwozie z zabudową skrzyniową, dwuosiowe z opończą w kolorze granatowym (niebieskim), 9) kolor kabiny: granatowy (niebieski) metalizowany, przykładowy kolor wg palety RAL 5000 10) drzwi samochodu powinny posiadać naklejone logo WORD – wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ 11) dopuszczalna masa całkowita nie mniejsza niż 12 ton (12000 kg), 12) rzeczywista masa całkowita nie mniejsza niż 10 ton (10000 kg), 13) długość pojazdu: minimum 8 m, maksymalnie 8,30 m, 14) szerokość: minimum 2,40 m, maksymalnie 2,55 m, 15) minimalna osiągana prędkość: 80 km/h, również w przypadku ciągnięcia przyczepy, 16) manualna skrzynia biegów: co najmniej 8 przełożeń w jeździe do przodu, 17) brzęczek biegu wstecznego, 18) blokada mechanizmu różnicowego, 19) kombinacja hamulca wydechowego i dekompresyjnego, 20) pojazd wyposażony w dwie osie, przy czym zawieszenie obu osi winno być pneumatyczne z możliwością regulacji wysokości zawieszenia, 21) pojazd wyposażony w system ABS - układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, 22) pojazd wyposażony w system ESP - układ stabilizacji toru jazdy, 23) pojazd wyposażony w system EBD/AEBS/EBA2 lub inny system wspomagania awaryjnego, 24) pojazd wyposażony w złącze hamulcowe dwuprzewodowe, pneumatyczne, przystosowane do duomat-u, 25) złącze ABS, ESP, EBD i złącze elektryczne do przyczepy umiejscowione na końcu ramy, 26) w kabinie kierowcy zamontowane wyłączniki systemu ESP i EPD, 27) pojazd wyposażony w lewostronny układ kierowniczy ze wspomaganiem, 28) koło kierownicy regulowane co najmniej w dwóch płaszczyznach (wysokość i pochylenie), 29) trzyosobowa, kompaktowa, amortyzowana kabina bez przestrzeni sypialnej wyposażona w: fotel kierowcy i pasażera (egzaminatora) z siedzeniami pneumatycznymi oraz dodatkowe środkowe siedzenie statyczne ( kabina wydłużona, z dodatkowym miejscem za fotelami). 30) kabina wyposażona w: klimatyzację, elektrycznie podnoszone szyby, zamek centralny, tablica przyrządów (menu) w języku polskim, radio, dywaniki podłogowe gumowe w kabinie kierowcy, 31) zawieszenie kabiny pneumatyczne, 32) spoiler dachowy, 33) wywietrznik dachowy, 34) osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera, szyba czołowa z daszkiem, 35) szyba przednia podgrzewana, 36) pojazd wyposażony w lusterka wsteczne ( lewe i prawe) sterowane elektrycznie i ogrzewane, 37) pojazd wyposażony w lusterka szerokokątne wsteczne (lewe i prawe) sterowane elektrycznie z pozycji egzaminatora i ogrzewane, 38) pojazd wyposażony w lusterka krawężnikowe (lewe i prawe) sterowane elektrycznie i ogrzewane, 39) pojazd wyposażony w lusterko przednie "dojazdowe" (zgodne z EU) po stronie pasażera, lub na środku, 40) pojazd wyposażony w światła do jazdy dziennej (zgodne z ECE R87), 41) światła przeciwmgielne przednie, 42) pojazd wyposażony w ogrzewanie postojowe, 43) pojazd wyposażony w legalizowany i skalibrowany tachograf samochodowy dla dwóch kierowców, 44) pojazd wyposażony w dodatkowy panel z kontrolkami włączonych świateł dla egzaminatora: kierunkowskazów (lewy i prawy) - barwy zielonej, świateł mijania - barwy zielonej, świateł drogowych - barwy niebieskiej, 45) pojazd wyposażony w dodatkowy pedał hamulca roboczego umieszczony po stronie pasażera (egzaminatora), który umożliwia przejęcie sterowaniem obwodu hamowania, 46) pojazd wyposażony w zabudowę skrzyniową (skrzynia ładunkowa zamknięta) burty aluminiowe o wysokości 400 - 500 mm, plandeka w kolorze granatowym (niebieskim), z oklejoną reklamą Zamawiającego na obu bocznych powierzchniach skrzyni ładunkowej – wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, dach zabudowy dwuspadowy dla samochodu i przyczepy, szerokość i wysokość zabudowy co najmniej taka sama jak kabiny i nie wyższa niż 500 mm ponad kabinę, 47) zaczep do łączenia przyczepy ze standardowym sprzęgiem górnym z paszczą stalową oraz urządzeniem pomocniczym z długą dźwignią do bezpiecznego sprzęgania i rozprzęgania przyczepy (dotyczy mechanizmu unoszenia sworznia), 48) pojazd wyposażony tylko w jeden sprzęg górny, 49) pojazd wyposażony w wyposażenie dodatkowe: podnośnik hydrauliczny 10 ton, dwa kliny pod koła, niezbędne narzędzia, apteczka doraźnej pomocy, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, dywaniki podłogowe gumowe w kabinie kierowcy, 50) pojazd wyposażony w podgrzewany układ zasilania paliwa, 51) pojazd wyposażony w korek wlewu paliwa zamykany na klucz, 52) pojazd wyposażony w podświetlane tablice z oznaczeniem "L", o wymiarach 30 x 30 cm, z przodu i z tyłu pojazdu zgodne z obowiązującymi przepisami, 53) pojazd wyposażony w ogumione koła z oponami w rozmiarze 22,5" oraz pełnowymiarowe koło zapasowe zamontowane do ramy nadwozia, 54) pojazd wyposażony w dodatkowy przewód elektryczny z plusem ("na stałe"), niezbędny do zainstalowania systemu rejestracji przebiegu egzaminu, przewód powinien być wyprowadzony za fotel pasażera, 55) pojazd wyposażony w dodatkowy przewód elektryczny z plusem przy włączonym zapłonie ("po kluczyku"), niezbędny do zainstalowania systemu rejestracji przebiegu egzaminu, przewód powinien być wyprowadzony za fotel pasażera, 56) pojazd wyposażony w dodatkowy przewód elektryczny "masowy", niezbędny do zainstalowania systemu rejestracji przebiegu egzaminu, przewód powinien być wyprowadzony za fotel pasażera, 57) umieszczone na skrzyni ładunkowej odpowiednie obciążenie, zamocowane w taki sposób, który uniemożliwi jego przemieszczanie się podczas jazdy oraz łatwe do ewentualnego wyładunku, Przyczepa musi spełniać następujące wymagania: 1) fabrycznie nowa, 2) rok produkcji 2017, 3) przyczepa centralno - osiowa z górnym zaczepem, rodzaj sprzęgu: standardowy - jedna oś 2 koła + jedno koło zapasowe lub 4 koła w układzie bliźniaczym + 1 koło zapasowe, 4) długość pojazdu: minimum 7,5 m, maksymalnie 7,8 m, 5) pojazd wyposażony w system ABS z możliwością jego wyłączenia, 6) pojazd wyposażony w system ESP z możliwością jego wyłączenia, 7) pojazd wyposażony w system EBD z możliwością wyłączenia, 8) dopuszczalna masa całkowita nie mniejsza niż 8 ton (8000 kg), 9) rzeczywista masa całkowita nie mniejsza niż 5 ton (5000 kg), 10) pojazd wyposażony w jedną oś centralną, tzn. dyszel sztywny, gdzie oś jest umiejscowiona możliwie blisko środka ciężkości pojazdu (zgodnie z Dyrektywą 97/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 1997r.), 11) pojazd wyposażony w skrzynię ładunkową zamkniętą, zabudowaną plandeką w kolorze granatowym (niebieskim) o tej samej szerokości i wysokości jak na zamawianym samochodzie ciężarowym, 12) plandeka w kolorze granatowym oklejona reklamą zamawiającego na obu bocznych powierzchniach skrzyni ładunkowej oraz na tylnej powierzchni przestrzeni ładunkowej – wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza umieszczenia na pojeździe reklam Wykonawcy, 13) pojazd wyposażony w burty aluminiowe o wysokości 400 - 500 mm , 14) osłony przeciwnajazdowe wykonane z aluminium, 15) pojazd wyposażony w ogumione koła z oponami w rozmiarze nie większym niż 22,5" oraz pełnowymiarowe koło zapasowe zamontowane do ramy nadwozia, 16) umieszczone na skrzyni ładunkowej odpowiednie obciążenie, zamocowane w taki sposób, który uniemożliwi jego przemieszczanie się podczas jazdy oraz łatwe do ewentualnego wyładunku, 17) pojazd wyposażony w podświetlaną tablice z oznaczeniem "L", o wymiarach 30 x 30 cm, z tyłu pojazdu zgodną z obowiązującymi przepisami, 18) pojazd wyposażony w skrzynkę narzędziową z niezbędnymi narzędziami, 19) pojazd wyposażony w dwa kliny pod koła, 20) pojazd pozostałymi parametrami ma być dostosowany do ciągnącego samochodu. Zespół pojazdów składający się z wyżej wymienionego samochodu i przyczepy musi: 1) mieć dopuszczalną masę całkowitą, co najmniej 20 ton (20000 kg), 2) mieć rzeczywistą masę całkowitą, co najmniej 15 ton (15000 kg), 3) osiągać prędkość, co najmniej 80 km/h, 4) być oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II.5) Główny kod CPV: 34133000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: samochód ciężarowy wraz z przyczepą - maksymalnie 18 tygodni od dnia zawarcia umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający musi wykazać posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości co najmniej 200 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia: a) odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W/w dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. b) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. d) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości co najmniej 200 000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy 2. Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa, w przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców, o zakresie co najmniej do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu na konto Zamawiającego PKO BP o/Tarnobrzeg nr konta: 59 1020 4913 0000 9902 0010 1774 z dopiskiem na przelewie: „Wadium do przetargu nr PN/WORD/3/2017 na dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wraz z przyczepą” 2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancji bankowych, 4) gwarancji ubezpieczeniowych; 5) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej powinno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna Wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert ( a nie od dnia następnego), przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy PZP. 6. W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium zawierające oświadczenie, że zapłaci całą kwotę wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas realizacji zamówienia 20,00
gwarancja 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Oferta wraz z wszelkimi oświadczeniami i pozostałymi dokumentami jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47, poz. 211), jeśli Wykonawca składając ofertę, zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów wskazanych powyżej. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” lub zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-04, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH