Wymagane dokumenty dla osób, które rozpoczęły szkolenie przed 19 stycznia 2013 r.

 1. wniosek o wydanie prawa jazdy na specjalnym druku

 2. zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców lub motorniczych w zakresie szkolenia podstawowego

 3. zaświadczenie o ukończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego albo kserokopię posiadanego prawa jazdy:

  1. w zakresie kategorii B, jeżeli ubiega się o prawo jazdy kategorii C, C1, D lub D1

  2. w zakresie kategorii B, C, C1, D lub D1, jeżeli ubiega się o prawo jazdy odpowiednio kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E

  3. w zakresie kategorii A1, B1, C1 lub D1, jeżeli ubiega się o prawo jazdy odpowiednio kategorii A, B, C lub d oraz posiada zaświadczenie potwierdzające odbycie zajęć praktycznych

 1. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

 2. wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy

 3. ważny dowód osobisty, ważny tymczasowy dowód osobisty lub paszport kandydata, dla cudzoziemców - ważna karta pobytu

 4. dowód uiszczenia opłaty za egzamin

 5. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem - dot. kategorii C1, C, C+E, D1, D, D+E

 

Wymagane dokumenty dla osób, które rozpoczęły szkolenie po 19 stycznia 2013 r.

 1. wygenerowany numer profilu kandydata na kierowcę,

 2. ważny dowód osobisty, ważny tymczasowy dowód osobisty lub paszport kandydata, dla cudzoziemców - ważna karta pobytu,

 3. oświadczenie składane w przypadku awarii jednolitego systemu teleinformatycznego,

 4. dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

 

Rezygnacja lub zmiana termin egzaminu

 1. Zmiana terminu lub rezygnacja z egzaminu może odbyć się najpóźniej 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu.

 

Ważne dokumenty:

1. Zmiana terminu egzaminu - wniosek. doc_icon.gif  pdf_icon.png

 

2. Rezygnacja z egzaminu - oświadczenie. doc_icon.gifpdf_icon.png

  

3. Udział instruktora w egzaminie - wniosek. doc_icon.gif pdf_icon.png

 

4. Upoważnienie jednorazowe. doc_icon.gif pdf_icon.png

 

5. Wniosek o rezygnację z udziału instruktora w egzaminie. doc_icon.gif pdf_icon.png

 

6. Wniosek o zwrot nadpłaty. doc_icon.gif pdf_icon.png