Przedstawiamy Państwu Zarządzenie Dyrektora WORD Tarnobrzeg dotyczące ustalenia regulaminu postępowania w przypadku przeprowadzenia egzaminu państwowego na pojeździe ośrodka szkolenia kierowców z dnia 22 sierpnia 2014 roku wraz z załącznikami do pobrania.

Regulamin postępowania w przypadku przeprowadzania egzaminu państwowego na pojeździe ośrodka szkolenia kierowców.

§1

Praktyczna część egzaminu państwowego na prawo jazdy,kategorii określonej w art.53 ust.4a ustawy z dnia 5 stycznia 2011r o kierujących pojazdami, może zostać przeprowadzona , na wniosek i koszt osoby egzaminowanej pojazdem wskazanym przez egzaminowanego należącym do ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby.

§ 2

Wniosek o przeprowadzenie egzaminu państwowego winien być złożony na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 3

 1. Do wniosku o którym mowa w § 2 załącza się oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział pojazdu tego ośrodka w części praktycznej egzaminu państwowego pojazdu ośrodka szkolenia kierowców.
 2. Ośrodek ,który wyraził zgodę o której mowa w ust.1, może odmówić udostępnienia pojazdu oraz zawiadomić o tym fakcie osobę egzaminowaną i WORD w Tarnobrzegu nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu praktycznego.
 3. Jeżeli ośrodek szkolenia kierowców, mimo wyrażenia zgody , nie udostępnił pojazdu w wyznaczonym terminie i nie zawiadomił od odmowie udostępnienia, egzaminator dokonuje wpisu na liście osób zakwalifikowanych na egzamin/profili kandydata na kierowce dla tej osoby, literę X- osoba nie przystąpiła do egzaminu . Czynności powyższej nie dokonuje się jeżeli osoba egzaminowana zażąda udostępnienia w tym dniu pojazdu będącego w dyspozycji WORD w Tarnobrzegu, wówczas egzamin przeprowadza się według obowiązujących zasad.

§ 4

 1. Pojazdy udostępniane przez ośrodki szkolenia kierowców w celu przeprowadzenia egzaminów, winny być podstawiane na około 5 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu.
 2. Pojazdy udostępniane przez ośrodki szkolenia kierowców winny być przystosowane do egzaminowania w szczególności posiadać aktualne przeglądy techniczne, ubezpieczenie OC,NW. Ponadto OSK udostępniający pojazd w celu przeprowadzenia praktycznej części egzaminu państwowego,ubezpieczają pojazd w zakresie AC a w przypadku braku tego ubezpieczenia ponoszą pełną odpowiedzialność w zakresie ryzyka jakie obejmuje ubezpieczenie AC , bez względu na przyczynę zdarzenia. Dotyczy to również kategorii: B1, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.

§ 5

Jeżeli egzamin ma zostać przeprowadzony z wykorzystaniem pojazdu udostępnionego przez ośrodek szkolenia kierowców a osoba egzaminowania ma wyznaczony na ten sam dzień termin części teoretycznej i praktycznej egzaminu państwowego i uzyska negatywny wynik egzaminu w części teoretycznej, koszt udostępnienia pojazdu nie jest pokrywany przez WORD w Tarnobrzegu.

§ 6

Ponieważ część praktyczna egzaminu przeprowadzona jest w systemie losowania zdający może zostać wylosowany i wezwany do przystąpienia do egzaminu w czasie 1 godziny od wskazanego w zaświadczeniu czasu rozpoczęcia egzaminu.

§ 7

 1. Pojazdy udostępnione przez ośrodki szkolenia kierowców muszą być wyposażone w urządzenia do zapisu obrazu i dźwięku, spełniać pod tym względem wymogi ustawowe.
 2. Urządzenie służące do zapisu obrazu i dźwięku egzaminu praktycznego powinno pozwalać na przekazanie zapisu egzaminu bezpośrednio po egzaminie.
 3. Archiwizowanie nagrań z przebiegu egzaminu wymaga od WORD w Tarnobrzegu tymczasowego zabezpieczenia pojazdu należącego do ośrodka szkolenia kierowców na czas potrzebny do jej przeprowadzenia. W celu sprawnego przeprowadzenia archiwizacji ośrodek szkolenia kierowców udostępniający pojazd winien wcześniej uzgodnić i dostarczyć do WORD w Tarnobrzegu niezbędne oprogramowanie (sterowniki,kodeki,aplikacje)
 4. Brak zapisu przebiegu egzaminu skutkować będzie powtórzeniem egzaminu na koszt ośrodka szkolenia kierowców udostępniającego pojazd z urządzeniem rejestrującym.
 5. W przypadku stwierdzenia przez egzaminatora awarii , udostępnionego przez ośrodek szkolenia kierowców, pojazdu, sprzętu nagrywającego,brak wymaganych dokumentów,przeglądów technicznych lub nieprzystosowania pojazdu do egzaminowania, nie przeprowadza on egzaminu a na liście osób zakwalifikowanych na egzamin/profil kandydata na kierowcę dla tej osoby, wpisuje on literę X- nie przystąpiła do egzaminu.
 6. Osoba dostarczająca pojazd ,przy użyciu którego ma zostać przeprowadzony egzamin, w obecności egzaminatora włącza przed przystąpieniem do egzaminu urządzenie rejestrujące jego przebieg.
 7. Niezwłocznie po zakończeniu egzaminu ośrodek szkolenia kierowców odbiera pojazd a w przypadku egzaminu na kategorię B odbiór następuje po przekazaniu zapisu egzaminu.

Załączniki do pobrania: