1 stycznia 1992 roku rozpoczął działalność Wojewódzki Ośrodek Egzaminowania z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 5 w Tarnobrzegu. Obiekt pod Wojewódzki Ośrodek Egzaminowania był dzierżawiony od Zarządu Okręgowego Ligi Obrony Kraju w Tarnobrzegu, który to wygrał konkurs na dzierżawę - przedstawiona oferta była najlepsza, a zaplecze jakim dysponował spełniało odpowiednie wymagania.

Po zmianie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku „Prawa o Ruchu Drogowym” wszystkie Wojewódzkie Ośrodki Egzaminowania miały zostać przekształcone w Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Dnia 1 stycznia 1998 roku decyzją Wojewody Tarnobrzeskiego powstał Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego jako wojewódzka osoba prawna. WORD mieścił się dalej w dzierżawionych obiektach Ligi Obrony Kraju, a dyrektorem został  Pan Stanisław Karyta. Powołany Ośrodek otrzymał wyposażenie biurowe i pojazdy egzaminacyjne.

W związku z reformą administracyjną kraju od 1 stycznia 1999 roku Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu został podporządkowany Zarządom Województwa Podkarpackiego, stając się jednocześnie wojewódzką samorządową osobą prawną. Zarząd województwa nakreślił wszystkim Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego na Podkarpaciu kierunki działania mające w jak najszybszym czasie doprowadzenie do stworzenia własnej bazy. W związku z tym, kierownictwo Ośrodka za zgodą zarządu województwa podjęło decyzje o budowie własnej siedziby Ośrodka. W 2000 roku została zakupiona od przedsiębiorstwa PKS w Tarnobrzegu działka o pow. 1,36 ha, a także został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej nowej siedziby Ośrodka. Przetarg ten wygrało biuro projektów Budownictwa Przemysłowego w Rzeszowie, które wiosną 2001 roku przekazało gotową dokumentację. Po otrzymaniu projektu został ogłoszony przetarg na budowę obiektu. Budowę rozpoczęto w sierpniu 2001 roku, a 2 kwietnia 2002 roku Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu rozpoczął działalność w nowej siedzibie mieszczącej się przy ul. Sikorskiego 86A . Oficjalne otwarcie nowej siedziby odbyło się 13 maja 2002 roku. Wewnątrz znajdują się nowoczesne sale do przeprowadzania egzaminów teoretycznych, sale wykładowe oraz przestronne Biuro Obsługi Klienta. Przy budynku znajduje się również plac manewrowy do przeprowadzania egzaminów praktycznych na wszystkie kategorie. W takim kształcie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, zwany dalej „Ośrodkiem”, działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz.602 z późniejszymi zmianami),
 • zarządzenia Nr 97 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 22 grudnia 1997 roku w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu,
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa,
 • ustawy z dnia 13 października 1998 roku - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
 • statutu,
 • ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

W poszczególnych latach funkcję dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu sprawowali:

 • 02.01.1998 r. – 30.06.1998 r. – Pan Stanisław Karyta
 • 01.07.1998 r. – 23.12.2002 r. – Pan Marek Dul
 • 24.12.2002 r. – 20.12.2006 r. – Pan Wiesław Lichota
 • 21.12.2006 r. – 30.11.2010 r. – Pani Janina Sagatowska
 • 17.01.2011 r. – 05.07.2013 r. – Pan Wiesław Lichota
 • 19.07.2013 r. – 31.05.2014 r. – Pan Lucjusz Nadbereżny