Szkolenie organizowane jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U.Nr 123, poz. 840)

Szkolenie kierowane jest do:

 1. osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy – jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu,
 2. strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a – 5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353) – podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej,
 3. funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu – podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób ochranianych, obiektów i urządzeń,
 4. umundurowanych i odpowiednio oznakowanych pracowników nadzoru ruchu komunikacji miejskiej – podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów,
 5. osób wykonujących pilotaż pojazdów nienormatywnych – podczas wykonywania czynności związanych z przejazdem tych pojazdów,
 6. członków zespołu ratownictwa medycznego – podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze,
 7. pracowników kolejowych na przejeździe kolejowym,
 8. osób działających w imieniu zarządcy drogi lub osób wykonujących roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi,
 9. osób nadzorujących bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu,
 10. kierujących autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci,
 11. strażników leśnych lub funkcjonariuszy Straży Parku – na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego,

Szkolenie trwa 1 dzień (8 godzin), a jego program obejmuje zagadnienia:

 1. Zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym,
 2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia, jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaj i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które się z nimi wiążą,
 3. Możliwość reakcji na zachowania uczestników ruchu drogowego niezgodnie z prawem,
 4. Zasady odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego,
 5. Sposób dawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów połączony    z ćwiczeniami praktycznymi. Zwrócenie szczególnej uwagi na umiejętności oceniania przez słuchaczy prędkości pojazdów oraz możliwości ich bezpiecznego zatrzymania,
 6. Sprawdzenie stopnia opanowania materiału w formie testu oraz w warunkach symulowanych (rzeczywistych).

Warunki udziału w szkoleniu:

 • wypełniona karta zgłoszenia

          Karta_zgloszeniowa.pdf (formad PDF, rozmiar 860kb)

Po wypełnieniu należy przesłać faksem na numer 15 823 65 05

 • potwierdzenie przelewu zapłaty za szkolenie

Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest pozytywne zaliczenie testu i egzaminu praktycznego zgodnie z zakresem programu szkolenia. Dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem jest zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.

Zaświadczenie zachowuje ważność przez okres 5 lat od daty wydania.

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie jednostki kierującej swoich pracowników na szkolenie!!!

Opłata za udział w szkoleniu wynosi 300 zł od osoby.

Wpłat za szkolenie należy dokonywać na konto:

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w TARNOBRZEGU
ulica Sikorskiego 86A, 39-400 Tarnobrzeg
PKO BP oddział Tarnobrzeg
Nrumer: 59 1020 4913 0000 9902 0010 1774

Kontakt:

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu ulica Sikorskiego 86A, 39-400 Tarnobrzeg, Wydział Szkoleń i Promocji – telefon 15 823 65 05 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530.