Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. O kierujących pojazdami (Dz.U.2011.30.151 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r. poz. 1885 z późn. zm.).

W kursie może wziąć udział osoba, która:

 1. Posiada prawo jazdy:
 • kategorii A co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów, którzy uzyskują uprawniania instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. A;
 • kategorii B co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów, którzy uzyskują uprawniania instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. B;
 • kategorii T co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów, którzy uzyskują uprawniania instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. T;
 • kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3- letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawniania do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – dotyczy instruktorów rozszerzających uprawniania do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;
 1. Posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
 2. Posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
 3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
 • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
 • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
 • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
 • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Kurs trwa około 3 miesięcy, zajęcia odbywają się w weekendy (zajęcia teoretyczne ) oraz w dni robocze (zajęcia praktyczne).

 Program szkolenia obejmuje:

Poz Nazwa przedmiotu liczba godzin
zajęć teoretycznych
licczba godzin
zajęć praktycznych
1 Psychologia 10  
2 Metodyka nauczania 50  
3 Prawo o ruchu drogowym 30  
4 Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu 18  
5 Bezpieczeństwo ruchu drogowego 10  
6 Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców 6  
7 Technika i taktyka jazdy 2 5
8 Praktyka instruktorska 4 50*)
  Razem 130 55*)

*) Należy uwzględnić dodatkowo liczbę godzin zajęć odpowiednią do zakresu szkolenia kandydata określoną w tabeli nr 2.

Zajęcia z techniki jazdy i taktyki jazdy realizowane są w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy.

Poz. Zakres objęty nauczaniem Liczba godzin zajęć *)
1 Kat. A 10
2 Kat. B, C, C1, D1, T, B+E, C1+E, D1+E 30
3 Kat. C+E, D+E 15
4 Kat. D 25

*) Podane wartości odnoszą się oddzielnie do każdej kategorii prawa jazdy.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym. Pozytywne zaliczenie oznacza wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i otwiera drogę do egzaminu państwowego, który to z kolei warunkuje uzyskanie uprawnień instruktora nauki jazdy. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach przewidzianych w programie.

 Koszt szkolenia:

 • kurs podstawowy - 3.900 zł (możliwość wpłaty w ratach)
 • kurs uzupełniający (rozszerzenie uprawnień) – 1.900 zł jedna kategoria

Opłatę za kurs wnosi się w 3 ratach:

        l rata - 1.500 zł - płatna przed roozpoczęciem zajęć teoretycznych

       ll rata - 1.200 zł - płatna po miesiącu trwania kursu

      lll rata - 1.200 zł - płatna przed rozpoczęciem zajęć praktycznych.

Wpłat za szkolenie należy dokonywać na konto:

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w TARNOBRZEGU
ul. Sikorskiego 86A, 39-400 Tarnobrzeg
PKO BP o/Tarnobrzeg

 Nr konta: 59 1020 4913 0000 9902 0010 1774

 

Kontakt:

Wydział Szkoleń i BRD, pokój nr 17 i 29

telefon 15 822 63 80 wew. 110, 118 i 129