Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu organizuje szkolenia dla osób ubiegających się o upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego, w zakresie podstawowym i uzupełniającym.

Szkolenie organizowane jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz.U. Nr 132, poz. 841 z póź. zm.).

Szkolenie dotyczy:

 1. strażników gminnych (miejskich),
 2. strażników leśnych, 
 3. funkcjonariuszy Straży Parku 
 4. pracowników zarządców dróg

Liczba godzin i tematyka zajęć teoretycznych uzależniona jest od zakresu upoważnienia do wykonywania kontroli ruchu drogowego, o które ubiega się dana osoba.

Szkolenie uzupełniające z zakresu kontroli ruchu drogowego obejmuje m. in.:

 • właściwą interpretację i wykorzystywanie wybranych przepisów ruchu drogowego przy ocenie zachowań uczestników ruchu drogowego;
 • prawidłowe określenie obowiązków i uprawnień osoby upoważnionej do kontroli ruchu drogowego;
 • prawidłowe wykonywanie czynności na miejscu zdarzenia drogowego;
 • przeprowadzanie kontroli uczestników ruchu drogowego;
 • właściwe określenie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych     oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i umieszczania ich na drogach;

Zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego:

Osoba posiadająca upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego podlega okresowemu przeszkoleniu uzupełniającemu. Przeszkolenie to organizuje przełożony, o którym mowa w ust. 2, przed upływem 5 lat od ukończenia szkolenia lub poprzedniego przeszkolenia uzupełniającego. Program przeszkolenia uzupełniającego powinien uwzględniać zmiany wprowadzone w przepisach ruchu drogowego w zakresie objętym upoważnieniem do kontroli ruchu drogowego.

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie jednostki kierującej swoich pracowników na szkolenie.

Opłata za udział w szkoleniu wynosi:

 • szkolenie podstawowe – 300 zł od osoby,
 • szkolenie uzupełniające – 250 zł od osoby

Wpłat za szkolenie należy dokonywać na konto:

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w TARNOBRZEGU
ulica Sikorskiego 86A, 39-400 Tarnobrzeg

PKO BP odział Tarnobrzeg
Numer: 59 1020 4913 0000 9902 0010 1774

Kontakt:

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu ulica Sikorskiego 86A, 39-400 Tarnobrzeg, Wydział Szkoleń i Promocji – telefon 15 823 65 05 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30.