Szkolenie dla nauczycieli egzaminujących dzieci na kartę rowerową

Wojewódzki  Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu organizuje szkolenia dla nauczycieli, którzy na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 roku poz. 978 z późn. zrm.) będą sprawdzać umiejętności osoby ubiegającej się
o kartę rowerową.

 

Szkolenia odbywają się każdoroazowo w zależności od zgromadzenia odpowiedniej ilości chętnych osób

o godzinie 8:00 w sali nr 1 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przy ul. Sikorskiego 86A

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a uczestnictwo potwierdzone będzie wydaniem zaświadczenia.

UWAGA!!!

Osoby, które przesłały kartę zgłoszeniową drogą elektroniczną lub jej kopię, proszone są o dostarczenie oryginału w dniu szkolenia.


Program szkolenia obejmuje:

  1.  Wybrane zagadnienia z przepisów ruchu drogowego dot. pieszych i rowerzystów.
  2.  Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Analiza wypadków ze szczególnym uwzględnieniem rowerzystów.
  3.  Elementy techniki jazdy, przygotowanie do jazdy, wyposażenie roweru.
  4.  Zasady prowadzenia egzaminów na kartę rowerową, prowadzenie dokumentacji w zakresie uzyskiwania karty rowerowej.

Czas trwania szkolenia : szkolenie jednodniowe, trwające 5 godzin lekcyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie prawa jazdy dowolnej kategorii oraz wypełnienie 
i przesłanie karty zgłoszeniowej na adres WORD w Tarnobrzegu – Telefon / faks (15) 823 65 05,
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje można uzyskać w WORD w Tarnobrzegu w godzinach od 7:30 do 15:30,
numer telefonu (15) 823 56 00,  wewnętrzny 110, 118 i 129, bądź osobiście w siedzibie ośrodka
w Tarnobrzegu, ulicy Sikorskiego 86A, I piętro, pokój nr 17 lub pokój nr 29.

Do pobrania: Karta_zgloszenia.docx (format Word DOCX, rozmiar 14kb)

 

Wyciąg z przepisów ustawy o kierujących pojazdami w zakresie wydawania kart rowerowych:
Dz.U.2011.30.151 z póź. zm.

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdami
(Dz. U. z dnia 10 lutego 2011 r.)

Art. 17.

1. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:

1) dyrektor szkoły - uczniowi szkoły podstawowej;

2) dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań - osobie niewymienionej w pkt 1.

2. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:

1) osiągnęła wymagany minimalny wiek;

2) wykazała się niezbędnymi umiejętnościami odpowiednio podczas zajęć szkolnych, zajęć prowadzonych przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub zajęć prowadzonych przez ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

Rozdział 7
Zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej

Art. 41.

1. W podstawie programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zawiera się treści umożliwiające przygotowanie ucznia szkoły podstawowej do ubiegania się o wydanie karty rowerowej.

2. Zajęcia dla uczniów przygotowujących się do ubiegania o wydanie karty rowerowej prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

3. Dyrektor szkoły może zawrzeć porozumienie z wojewódzkim ośrodkiem ruchu drogowego lub ośrodkiem szkolenia kierowców posiadającym poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 31, o nieodpłatnym uczestnictwie uczniów w zajęciach organizowanych przez ten ośrodek dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej.

Rozdział 9
Sprawdzanie kwalifikacji i przeprowadzanie egzaminów państwowych

Art. 49.

5. Sprawdzenie niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o wydanie karty rowerowej odbywa się w ramach zajęć, o których mowa w art. 41.

Art. 65.

1. Sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje:

1) nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego;

2) policjant lub policjant w stanie spoczynku, posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego;

3) egzaminator;

4) instruktor.

2. Sprawdzenie umiejętności odbywa się w jednostce prowadzącej zajęcia w obecności nauczyciela, rodzica lub opiekuna.

...